Adatkezelési nyilatkozat

Az információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 16. §, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Konzorcium tájékoztatja az érintettet a Projektben elektronikusan benyújtott (személyes és nem személyes) adataival kapcsolatos adatkezelésről.

Ebben a támogatott projektben kapacitásainknak megfelelően az ügyfeleink igényeire szabott, komplex szolgáltatások sokrétű portfóliójának megvalósítását végezzük el a vállalkozások digitális transzformációját elősegítve. Szolgáltatásaink kiterjedhetnek a kiberbiztonságra, a digitális kompetenciákra (blokklánc-technológia, oktatástechnológia, digitális pénzügy), valamint a digitális átalakuláshoz kapcsolódó általános készségekre és megoldásokra.

A Konzorcium tagjaként az adott szolgáltatást, rendezvényt biztosító konzorciumi tag adatkezelési szabályzata és a Konzorcium közös adatkezelésről szóló megállapodásában foglaltak az irányadó. A konzorciumi tagok egyes adatkezelési szabályzata saját elektronikus oldalukon keresztül érhetőek el, ismerhetőek meg. Amennyiben például a szolgáltatást, a szerződéskötések folyamatának támogatását az ügyfélkezelési rendszeren keresztül az IVSZ nyújtja, abban az esetben IVSZ általános adatkezelési tájékoztatása elérhető itt: https://ivsz.hu/adatvedelem/ Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a Konzorcium a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással, értékeléssel, teszteléssel rendelkezik. Résztvevőként jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a fenti kezelése ellen.

Tiltakozása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek  érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Adatkezelő:Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (rövidítve: IVSZ, székhely: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16.), mint az Európai Bizottság Európai Digitális Innovációs Központok uniós szintű programjának keretében megvalósuló, vállalkozásfejlesztési és innovációs szolgáltatásokat nyújtó hálózat részeként, a DigitalTech EDIH Konzorcium „DigitalTech EDIH projekt” -jének implementálásában résztvevő konzorciumi partner és a Konzorcium, mint közös adatkezelők (kifejezetten az IVSZ részéről – cím: 1077 Budapest, Wesselényi utca 16/A; telefon: +36 1 266 6346; email: iroda@ivsz.hu).
Az adatkezelés célja:Az 101083965 (DIGITAL-2021-EDIH-01) azonosító alatt megvalósítandó projekt (hivatalos oldal: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs) sikeres implementálása: innovatív megoldások piacra vitele a társadalom, azon belül is a digitális transzformációval érintett vállalkozások számára. A begyűjtött adatokat a projekt rendezvényeinek megvalósításához, a projekt megvalósításával összefüggő szolgáltatások nyújtásához (pl. szerződéskötéshez) és marketing célra használjuk fel, ezen belül a részvételi szándék regisztrálása, azonosítás; a rendezvény, szolgáltatás online platformjára történő regisztráció; a rendezvényhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kapcsolattartás, információk megosztása; a rendezvény, szolgáltatás lebonyolítása.
Az adatkezelés jogalapja:GDPR 6. cikk (1) f) – az Adatkezelő jogos érdeke: a projekt központi és uniós költségvetési támogatásból valósul meg (DigitalTech EDIH támogatási szerződések). Az Egyetem jogos érdeke, hogy a támogatói okirat szerinti beszámolási, forrás elszámolással kapcsolatos kötelezettségeit teljesíteni tudja.
Az adatok forrása, kezelt adatok köre:A projektben résztvevő önkéntes adatszolgáltatása. A résztvevő, kapcsolattartó azonosításához szükséges adatok (pl. résztvevő neve, elérhetősége, képviselt szervezet megnevezése, székhelye, nyilvántartási száma).
Adatkezelési műveletek:A résztvevő által szolgáltatott adatokat gyűjtjük, tároljuk, azokat egymással összekapcsoljuk, elemezzük.
Adattovábbítás:A gyűjtött adatokat 3. fél számára a fenti célokon és jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítésén kívül nem továbbítjuk.
Adatkezelés időtartama:2025. 09. 30-ig, ill. a jogszabályi kötelezettség teljesítéséig terjed. Ezt megelőzően is törölhetjük az adatait, ha törlési kérelmet nyújtott be.
Jogérvényesítés:A résztvevő bármikor kérheti adatai törlését, helyesbítését, korlátozását, vagy az adatkezelésről tájékoztatást, azokhoz bármikor hozzáférhet a a fenti e- mail címen. Kérdés esetén fordulhat a Konzorcium adatvédelmi tisztviselőjéhez (név: dr. Balázs Krisztina, cím: ELTE IK 1117 Budapest, Pázmány Péter stny 1/c. e-mail: balazskriszti@inf.elte.hu). Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) és az illetékes bírósághoz fordulhat vita esetén.

A „DigitalTech EDIH” c. projekt megvalósulását Magyarország Kormánya, illetve a Miniszterelnökség Területfejlesztési Parlamenti Államtitkársága támogatta.

A DigitalTech EDIH projektet megvalósító konzorcium részére 1.080.000.000 Ft költségvetési támogatás került megítélésre a közvetlen irányítású európai uniós programokban való magyar részvétel növeléséről, valamint egyes közvetlen uniós pályázatok önerő költségének biztosításáról szóló 1612/2022. (XII. 13.) Korm. határozat keretében.

Elérhetőségek

info [kukac] digitaltechedih.hu

EIT Digital Budapest CLC
1117 Budapest, Bogdánfy Utca 10/a.
© 2023 DigitalTech EDIH Magyarország.
Minden jog fenntartva.